Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 04/10/2021

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

1) Huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzienvan handelaars. 

2) Deze voorwaarden worden vermeld op de rugzijde van de hotelrekening, alsook gepubliceerd op de hotelwebsite. Door dit feit verklaren de cliënten, medecontractanten en alle derden zich akkoord met deze algemene en voorwaarden, er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

3) De cliënten, medecontractanten en derden gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij overeenkomsten die mondeling, telefonisch, per telex, per fax, per e-mailof enig andere elektronische wijze tot stand komen.

4) Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden welke door Fuths Penthouses niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Fuths Penthouses geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist. 

5) De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee. 

‍2. Offertes en orders 

1) De door Fuths Penthouses opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2) Elke offerte of elk aanbod van Fuths Penthouses kan door Fuths Penthouses worden ingetrokken tot aan de kennis name van de schriftelijke aanvaarding door de cliënt, de medecontractant of de derde en vervalt automatisch 10 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod. 

3) Fuths Penthouses beschouwt een boeking pas als bevestigd vanwege de cliënt wanneer de cliënt een geldige krediet kaart heeft verstrekt of het volledige bedrag van de reservering heeft overgemaakt op het rekeningnummer van Fuths Penthouses.

4) Elke boeking verbindt de cliënten, medecontractanten en alle derden, doch verbindt Fuths Penthouses slechts definitief schriftelijke bevestiging ervan van harentwege en na betaling van het gevraagde bedrag of het aanleveren van een geldig krediet kaartnummer.

3. Algemene bepalingen 

1) Het is Fuths Penthouses toegestaan om alle rechten voortspruitende uit eender welke overeenkomst over te dragen aan een derde. 

2) De cliënt, de medecontractant of de derde verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van Fuths Penthouses, niet te verwijderen. 

3) Overmacht, staking, lock-out ... of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Fuths Penthouses niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

4) Alle diensten en prestaties van Fuths Penthouses dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis. 

4. Prijs

1) De overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid. 

‍5. Betalingsvoorwaarden en facturatie 

1) Alle rekeningen, facturen van Fuths Penthouses onder de 25,00 euro zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar bij het verlaten van het hotel. Indien de rekening, factuur van Fuths Penthouses meer dan 2.500 euro bedraagt, dient de betaling te gebeuren binnen de 8kalenderdagen na factuurdatum. 

2) Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkelschriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van dealgemene voorwaarden van Fuths Penthouses met zich meebrengen. 

‍5. Betalingsvoorwaarden en facturatie 

1) Alle rekeningen, facturen van Fuths Penthouses onder de 25,00 euro zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar bij het verlaten van het hotel. Indien de rekening, factuur van Fuths Penthouses meer dan 2.500 euro bedraagt, dient de betaling te gebeuren binnen de 8kalenderdagen na factuurdatum. 

2) Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkelschriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van dealgemene voorwaarden van Fuths Penthouses met zich meebrengen. 

6. Aanvaarding van de factuur 

1) Geen enkele klacht tegen de facturen van Fuths Penthouses zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen de tien kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de rekeningen, facturen of hotelnota’s in. 

7. Wanbetaling

1) Bij gebrek aan ontvangst binnen de 14 kalenderdagen ( zowel voor binnenland als buitenland ) na factuurdatum door Fuths Penthouses van de betaling zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of in gebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd te zijn van 12% per jaar vanaf de factuurdatum. 

2) Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met10% met een minimum van 100 euro teneinde Fuths Penthouses te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderde hoofdsom, interesten en eventuele gerechtskosten. 

3) Bij gebreke aan ontvangst binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum door Fuths Penthouses van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. 

4) Bovendien zal Fuths Penthouses niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend. 

8. Annuleringsvoorwaarden 

1) Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

2) De speciale voorwaarden hebben bij toepassing , prioriteit boven de generieke.

Generieke voorwaarden (Individuele boeking) refundable:

- Tot twee dagen voor aankomst – kosteloos

- Vanaf twee dagen  of minder voor aankomst - het volledige verblijf

- Bij niet komen opdagen (no-show) - het volledige verblijf

Generieke voorwaarden (Individuele boeking) Non-refundable:

- Annulering op eender welke datum voor aankomst - het volledige verblijf

- Bij niet komen opdagen (no-show) - het volledige verblijf

9. Schade en aansprakelijkheid

1) Alle schade dewelke door cliënten, medecontractanten of derden aan de hotels wordt aangebracht zal op kosten van de cliënten, medecontractanten of derden worden hersteld. Ook winstderving waarvan de aangebrachte schade de oorzaak zou zijn, kan in rekening worden gebracht (appartement  1 of meer dagen niet verhuurbaar). Het minimum bedrag bij aangebrachte schade bedraagt €150,00.

2) Fuths Penthouses is nooit aansprakelijk voor het stallen van voertuigen, welke de oorzaak ervan ook moge zijn. 

3) Fuths Penthouses neemt slechts verantwoordelijkheid op wanneer een bewaargevingsovereenkomst schriftelijk werd overeengekomen met een aangestelde van een hotel die bevoegd is voor de in bewaargeving van voorwerpen. 

4) Fuths Penthouses is niet verantwoordelijk voor diensten verleend door derden, noch voor de vergoeding van deze diensten. 

5) Fuths Penthouses kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5% van de prijs beloopt, zelfs niet indien Fuths Penthouses een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard. 

10. Retentierecht

1) Fuths Penthouses heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige voorwaarden toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de cliënt, de medecontractant of de derde gehoudenis. 

2) De goederen die aan Fuths Penthouses worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd. 

3) De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Fuths Penthouses zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen. 

11. Jurisdictie

1) Het Vredegerecht van het eerste kanton te Antwerpen en de Rechtbanken te Antwerpenzijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezenbetwistingen en geschillen. 

2) Elk geschil zal eerst aan een door de Federale Commissie erkende bemiddelaar worden voorgelegd. 

3) Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatietussen Fuths Penthouses en de koper, behoudens andersluidende Verdragsteksten. 

Webdesign by
Mentor Journeys