Privacy Policy

Version 1.0 - 04/10/2021

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van 4U2 Hospitality Solutions (Daniel van Thiel), ingeschreven in het Belgische handelsregister onder nummer BE0838.270.535, kantoorhoudende te Quinten Matsijslei 14/3, 2018 Antwerpen, België, hierna ook aangeduid als FUTHS. Doormiddel van deze privacyverklaring willen wij u op een duidelijke manier informeren hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Deze privacyverklaring richt zich tot alle personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacy verklaringen/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

- E-mail: dvt@fuths.be

- Website: https://www.fuths.be

Verzamelde gegevens

Welke soorten gegevens worden verzameld

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het soort interactie met ons. Wij streven er altijd naar zo weinig mogelijk informatie te verzamelen en te verwerken, en verwerken dus alleen de gegevens die wij absoluut nodig hebben voor onze activiteiten.

Categorieën van persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt:

- Identiteitsgegevens: Naam en voornaam. Tijdens het boekingsproces hebben we de naam en voornaam nodig van de persoon die verantwoordelijk is voor de boeking, evenals de naam en voornaam van de personen die op het terrein zullen verblijven.

- Contactinformatie: E-mail en telefoonnummer. Om het boekingsproces te kunnen voltooien en contact met u op te kunnen nemen, heeft FUTHS de e-mail en het telefoonnummer nodig van de persoon die verantwoordelijk is voor het boekingsproces.


Hoe worden uw gegevens verzameld

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, doordat u uw gegevens met ons deelt gedurende het boekingsproces en/of contactmomenten (e-mail, telefoon, chat).

Waarom verwerken wij uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat absoluut noodzakelijk is, wat afhangt van de situatie van onze interactie. Zoals hierboven vermeld, moeten wij contact met u kunnen opnemen en daarom hebben wij uw contactgegevens nodig.

 

Op welke basis verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens

Om onze diensten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de situatie verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (door contact met ons op te nemen) of op basis van een overeenkomst.

Het delen van uw gegevens

Algemene informatie over het delen van gegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn. In dergelijke situaties beperken wij de gedeelde gegevens tot het absolute minimum. Als u vragen heeft over de derde partijen die mogelijk uw gegevens hebben ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Het is mogelijk dat wij delen van de verkregen informatie combineren of verwijderen om informatie te kunnen anonimiseren en/of aggregeren, zodat de informatie niet tot een specifiek persoon kan leiden. Alle verbanden tussen u en de overblijvende gegevens zullen worden verwijderd.

 

Indien wij in het kader van een gerechtelijke procedure worden verzocht persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij daartoe genoodzaakt zijn, maar wij zullen de verstrekte informatie steeds tot het absolute minimum beperken.

 

Categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens

Wij maken gebruik van IT-dienstverleners voorgemeenschappelijke IT-producten en -diensten (mail, gegevensopslag, IT-configuraties, enz.). Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze leveranciers - indien zij toegang hebben tot uw gegevens - uw privacy rechten respecteren.

 

Derde landen

Wij geven geen persoonsgegevens of andere informatie van u door aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EU en EER).

Gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden door ons altijd binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.

Opslag en bescherming van uw gegevens

Hoe wij uw gegevens opslaan

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de GDPR.

 

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde(persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen en nemen alle redelijke en passende maatregelen om de werkelijke identiteit te verifiëren van iedere persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van FUTHS en/of die zijn/haar rechten onder de GDPR wenst uit te oefenen.

 

Ondanks het feit dat FUTHS alle passende maatregelen neemt om de in haar bezit zijnde (persoons)gegevens op een correcte en efficiënte manier op te slaan en te beschermen, kunnen wij de bescherming van de in ons bezit zijnde informatie niet volledig garanderen (i.e. Opzettelijke hacking).

Opslag en bescherming van uw gegevens

Hoe wij uw gegevens opslaan

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de GDPR.

 

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde(persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen en nemen alle redelijke en passende maatregelen om de werkelijke identiteit te verifiëren van iedere persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van FUTHS en/of die zijn/haar rechten onder de GDPR wenst uit te oefenen.

 

Ondanks het feit dat FUTHS alle passende maatregelen neemt om de in haar bezit zijnde (persoons)gegevens op een correcte en efficiënte manier op te slaan en te beschermen, kunnen wij de bescherming van de in ons bezit zijnde informatie niet volledig garanderen (i.e. Opzettelijke hacking).

Uw keuzes en rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Het is uw recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Indien dit bevestigend wordt beantwoord, is het uw recht om: deze persoonsgegevens in te zien, te verzoeken dat deze persoons gegevens worden gecorrigeerd, gewist, de verwerking van deze persoonsgegevens te beperken en/of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook het recht om de gegevens op te vragen bij de bron van uw persoonsgegevens.

In overeenstemming met het bovenstaande, is het altijd uw recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren in overeenstemming met artikel 16 GDPR. In overeenstemming met het bovenstaande is het uw recht om al uw persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van uw recht om te worden vergeten in overeenstemming met artikel 17 van de GDPR. Merk op dat geaggregeerde gegevens niet zullen worden gewist, aangezien ze niet kunnen worden gebruikt om deze gegevens te herleiden tot één specifieke persoon. In overeenstemming met het bovenstaande hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR. U hebt het recht om te verzoeken om uw verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen en deze aan een andere partij over te dragen overeenkomstig artikel 20 van de GDPR. In overeenstemming met het bovenstaande is het uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR en geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 van de GDPR.

 

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onzorgvuldige wijze hebben verzameld, verwerkt en/of beheerd, waardoor u (mogelijk) schade lijdt of heeft geleden.

Wijzigingenin de privacyverklaring

FUTHS kan deze privacyverklaring te zijner tijd wijzigen en/of actualiseren. Wij adviseren u dan ook om deze privacy verklaring regelmatig te bekijken.

Webdesign by
Mentor Journeys